คอมพิวเตอร์กราฟิก (computer graphic) คือ การใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพโดยการวาดภาพกราฟิกหรือนำภาพมาจากสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ กล้องถ่ายรูป ภาพกราฟิกเหล่านี้ประกอบด้วย เส้น สี แสง และเงาต่าง ๆ สามารถแสดงออกทางจอภาพหรือพิมพ์ออกมาทางอุปกรณ์ เช่น เครื่องพิมพ์ได้ ดังนั้นการผลิตรายวิชานี้บนระบบ Thai MOOC เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างกราฟิกได้ พัฒนาวิชาโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม