เข้ากิจกรรม การแข่งกิจกรรม(Spelling Bee) ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ การแข่งขัน ทักษะ วิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2561