โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อเพื่อพัฒนารายออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนฝานระบบ LMS@PSU และ PSU MOOC ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”