โดย หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บทนำวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ ความหมายของเครื่องคอมพิวเตอร์ ลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุค เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำคัญในแต่ละยุค