Timeline

My Timeline

2021
August 20

การตัดต่อเสียงด้วยโปรแกรม Audacity

การตัดต่อเสียงด้วยโปรแกรม Audacity

โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อเพื่อพัฒนารายออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนฝานระบบ LMS@PSU และ PSU MOOC ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”

August 19

วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์

วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์

โดย หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บทนำวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ ความหมายของเครื่องคอมพิวเตอร์ ลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุค เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำคัญในแต่ละยุค

August 18

คอมพิวเตอร์กราฟิก NPRU003

คอมพิวเตอร์กราฟิก NPRU003

คอมพิวเตอร์กราฟิก (computer graphic) คือ การใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพโดยการวาดภาพกราฟิกหรือนำภาพมาจากสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ กล้องถ่ายรูป ภาพกราฟิกเหล่านี้ประกอบด้วย เส้น สี แสง และเงาต่าง ๆ สามารถแสดงออกทางจอภาพหรือพิมพ์ออกมาทางอุปกรณ์ เช่น เครื่องพิมพ์ได้ ดังนั้นการผลิตรายวิชานี้บนระบบ Thai MOOC เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างกราฟิกได้ พัฒนาวิชาโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

August 14

การประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 7

การประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 7

การประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 7 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตด้วยพลังความรับผิดชอบ” อ่านต่อ >>

July 18

ค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการพูดยุค Next normal

ค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการพูดยุค Next normal

โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 7 จัดค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการพูดยุค Next normal ระหว่างวันที่ 17- 18 กรกฎาคม 2564 อ่านต่อ >>

2020
August 12

ร่วมรายการ Vocab King ช่อง 4 ALTV ทีวีเรียนสนุก

ร่วมรายการ Vocab King ช่อง 4 ALTV ทีวีเรียนสนุก

ดิวร่วมสะกดคำศัพท์สะสมเงินมอบให้องค์กรสาธารณะกุศล ออกอากาศวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก  อ่านต่อ>>

2018
June 22

ร่วมแข่งขัน Spelling Bee @สมิหลาวิชาการ

ร่วมแข่งขัน Spelling Bee @สมิหลาวิชาการ

เข้ากิจกรรม การแข่งกิจกรรม(Spelling Bee) ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ การแข่งขัน ทักษะ วิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2561

Menu